Pre registrovaných zákazníkov máme VERNOSTNÝ PROGRAM, registrujte sa!

Čo je fond Impact on Biodiversity?

Prírodné prostredie si svojou činnosťou ľudia takmer úplne podrobili, aby si ho prispôsobili podľa svojich predstáv čo k najväčšiemu komfortu a úžitku. Často žiaľ tieto aktivity nezohľadňovali či ešte stále nezohľadňujú negatívny efekt na okolité prostredie a krajinu v ktorej žijeme. Drasticky sa preto obmedzil výskyt niektorých rastlín a živočíšnych druhov, čo sa premieta vo výsledku ako dopadu na biologickú rozmanitosť. 

V záujme obnovenia tejto nemilosrdnej nerovnováhy, veríme, že je nutné vytvoriť podmienky pre prírodnú krajinu rovnomerne rozdelenú medzi oblasti venované ľudom a druhom, a to tak, aby ľudia koexistovali v súlade s divokými druhmi, a v konečnom smere tak, aby bola príroda opäť zvrchovaná a nedotknuteľná.

 

Ako to robíme?

Spolupracujeme s vedeckými partnermi, univerzitami a výskumnými centrami, z ktorých každý vo svojom odbore prispieva k rozvoju a šíreniu novej metriky na vyhodnocovanie vplyvu človeka na biodiverzitu s cieľom  transformovania správania jednotlivca a minimalizovanie jeho negatívneho dopadu na biodiverzitu.